Secondary Logo

Journal Logo

POSTER SESSION #10—ARTIFICIAL HEARTS, HEART VALVES, AND SURGERY: PDF Only

AHN JAE MOK; MASUZAWA, TORU; TAENAKA, YOSHIYUKI; TATSUMI, EISUKE; OHNO, TAKASHI; CHOI, WON WOO; TODA, KOUICHI; MIYAZAKI, KOJI; BABA, YUZOU; NAKATANI, TAKESHI; TAKANO, HISATERU; MIN, BYOUNG GOO
  • Free

Abstract