Secondary Logo

Journal Logo

SLIDE FORUM #6—PROSTHETICS/BIOMATERIALS: PDF Only

NOJIRI CHISATO; KIDO, TAKAYUKI; SUGIYAMA, TOMOKU; HORIUCHI, KUNIO; KIJIMA, TOSHIHIKO; HAGIWARA, KAZUHIKO; KURIBAYASHI, EIICHI; NOGAWA, ATSUYOSHI; OGIWARA, KENJI; AKUTSU, TETSUZO
  • Free

Abstract