Secondary Logo

Journal Logo

SLIDE FORUM 10 ARTIFICIAL HEART—NEW DEVICES: PDF Only

NITTA SHIN-ICHI; HASHIMOTO, HIROYUKI; SONOBE, TARO; KATAHIRA, YOSHIAKI; YAMBE, TOMOYUKI; NAGANUMA, SHIGERU; TANAKA, MOTONAO; SATO, NAOSHI; MIURA, MAKOTO; MOHRI, HITOSHI; HIYAMA, HIROKUNI; MATUKl, HIDETOSHI
  • Free

Abstract