Secondary Logo

Journal Logo

POSTER SESSION 6 ARTIFICIAL HEART: PDF Only

MABUCHI KUNIHIKO; HAYAKAWA, HIROSHI; HIRATA, YASUNOBU; IIZUKA, MASAHIKO; lMACHI, KOU; CHINZEI, TSUNEO; NOZAWA, HIROAKI; ABE, YUSUKE; YONEZAWA, TAKUMI; SUZUKAWA, MASAYUKI; IMANISHI, KAORU; ATSUMI, KAZUHIKO; SUGIMOTO, TSUNEAKI; FUJIMASA, IWAO
  • Free

Abstract