Secondary Logo

Journal Logo

SLIDE FORUM 13 CIRCULATORY ASSIST—GENERAL: PDF Only

SASAKI EISAKU; NAKATANI, TAKESHI; TAENAKA, YOSHIYUKI; NODA, HIROYUKI; TATSUMI, EISUKE; AKAGI, HARUHIKO; MASUZAWA, TOHRU; GOTO, MASAHIRO; SAKAKI, MASAYUKI; MATSUO, YOSHIAKI; INOUE, KAZUSHIGE; TAKANO, HISATERU
  • Free

Abstract