Secondary Logo

Journal Logo

SLIDE FORUM 10 ARTIFICIAL HEART—NEW DEVICES: PDF Only

TAENAKA YOSHIYUKI; TATSUMI, EISUKE; SAKAKI, MASAYUKI; SASAKI, EISAKU; MASUZAWA, TORU; NAKATANI, TAKESHI; AKAGI, HARUHIKO; GOTO, MASAHIRO; MATSUO, YOSHIAKI; INOUE, KAZUSHIGE; BABA, YUZO; KINOSHITA, MASAYUKI; TAKANO, HISATERU
  • Free

Abstract