Secondary Logo

Journal Logo

POSTER SESSION 6 ARTIFICIAL HEART: PDF Only

IMACHI KOU; MABUCHI, KUNIHIKO; CHINZEI, TSUNEO; ABE, YUSUKE; IMANISHI, KAORU; SUZUKAWA, MASAYUKI; YONEZAWA, TAKUMI; KOUNO, AKIMASA; ONO, TOSHIYA; NOZAWA, HIROAKI; ATSUMI, KAZUHIKO; FUJIMASA, IWAO
  • Free

Abstract