Secondary Logo

Journal Logo

SLIDE FORUM 8 CIRCULATORY ASSIST—VAD CONTROL AND ENERGY SYSTEMS: PDF Only

TAKAHAMA TATSUHIKO; KANAI, FUKUEI; ONISHI, KIYOSHI; HIRAISHI, MAMORU; YAMAZAKI, ZENYA; NARUSE, YOSHIHIRO; FURUSE, AKIRA; TOGAWA, TATSUO; YOSHITAKE, TSUYOSHI
  • Free

Abstract