Secondary Logo

Journal Logo

SLIDE FORUM 10 ARTIFICIAL HEART—NEW DEVICES: PDF Only

IMACHI Kou; CHINZEI, TSUNEO; ABE, YUSUKE; MABUCHI, KUNIHIKO; IMANISHI, KAORU; YONEZAWA, TAKUMI; KOUNO, AKIMASA; ONO, TOSHIYA; ATSUMI, KAZUHIKO; ISOYAMA, TAKASHI; SUZUKI, AKIRA; FuJIMASA, IWAO
ASAIO Transactions: July-September 1991 - p M242
  • Free

Abstract