Potential mechanism of pyrotinib-induced diarrhea was explored by gut microbiome and ileum metabolomics : Anti-Cancer Drugs

Journal Logo

Clinical Reports

Potential mechanism of pyrotinib-induced diarrhea was explored by gut microbiome and ileum metabolomics

Lai, Jingjianga,b,*; Zhuo, Xiaolia,c,*; Yin, Ked; Jiang, Fengxiana,b; Liu, Leia,c; Xu, Xiaoyingd; Liu, Hongjingb; Wang, Jinglianga,b; Zhao, Jinga,c; Xu, Weie; Yang, Shupinga; Guo, Honglinf,g; Yuan, Xiaotianh; Lin, Xiaoyand,i; Qi, Fanghuaj; Fu, Guobina,e

Author Information
Anti-Cancer Drugs 34(6):p 747-762, July 2023. | DOI: 10.1097/CAD.0000000000001440

Abstract

Copyright © 2022 Wolters Kluwer Health, Inc. All rights reserved.

You can read the full text of this article if you:

Access through Ovid