Journal Logo

You can read the full text of this article if you:

Ovid Member Institutional Access
PRECLINICAL REPORTS

miR-155-5p antagonizes the apoptotic effect of bufalin in triple-negative breast cancer cells

Wang, Qiana; Li, Cea; Zhu, Zhituc; Teng, Yueea; Che, Xiaofanga; Wang, Yana; Ma, Yanjua; Wang, Yidingb; Zheng, Huachuand; Liu, Yunpenga; Qu, Xiujuana

Author Information
doi: 10.1097/CAD.0000000000000296
  • Buy
  • SDC

Abstract

Copyright © 2016 Wolters Kluwer Health, Inc. All rights reserved.