Journal Logo

You can read the full text of this article if you:

Ovid Member Institutional Access
REVIEW ARTICLE

Comparison of the effectiveness of whole-brain radiotherapy plus temozolomide versus whole-brain radiotherapy in treating brain metastases based on a systematic review of randomized controlled trials

Bai, Gui-Ronga,*; An, Jin-Bingd,*; Chu, Yanga; Wang, Xiang-Yanga; Li, Shu-Minga; Yan, Kai-Jinga; Lü, Fu-Rongb; Gu, Ningb; Griffin, Amanda N.f; Sun, Bin-Yuanf; Li, Weia; Wang, Guo-Chenga; Zhou, Shui-Pinga; Sun, Hea,e; Liu, Chang-Xiaoc

Author Information
doi: 10.1097/CAD.0000000000000295
  • Buy
  • SDC

Abstract

Copyright © 2016 Wolters Kluwer Health, Inc. All rights reserved.