Journal Logo

Randomized Controlled Trial: PDF Only

Randomized Controlled Trial Comparing the Short-term Outcomes of Enhanced Recovery After Surgery and Conventional Care in Laparoscopic Distal Gastrectomy (GISSG1901)

Tian, Yulong MD*; Cao, Shougen PhD*; Liu, Xiaodong MD*; Li, Leping PhD; He, Qingsi PhD; Jiang, Lixin PhD§; Wang, Xinjian PhD; Chu, Xianqun MD||; Wang, Hao MD**; Xia, Lijian PhD††; Ding, Yinlu PhD‡‡; Mao, Weizheng MD§§; Hui, Xizeng PhD¶¶; Shi, Yiran MD||||; Zhang, Huanhu PhD***; Niu, Zhaojian PhD*; Li, Zequn PhD*; Jiang, Haitao PhD*; Kehlet, Henrik MD, PhD†††; Zhou, Yanbing MD, PhD*

Author Information
doi: 10.1097/SLA.0000000000004908
  • Open
  • SDC
  • PAP

Abstract

Copyright © 2021 Wolters Kluwer Health, Inc. All rights reserved.