Secondary Logo

Journal Logo

Full Text Access for Subscribers:

You can read the full text of this article if you:

Ovid Member Institutional Access
ARTICLE

Clinical Characteristics of COVID-19 Patients With Digestive Symptoms in Hubei, China: A Descriptive, Cross-Sectional, Multicenter Study

Pan, Lei MD, PhD1,2; Mu, Mi MD3,4; Yang, Pengcheng MD5; Sun, Yu MD6; Wang, Runsheng MS7; Yan, Junhong MD8; Li, Pibao MD9; Hu, Baoguang MD, PhD10; Wang, Jing MS1; Hu, Chao MS7; Jin, Yuan MD6; Niu, Xun MD6; Ping, Rongyu MD2; Du, Yingzhen MD7; Li, Tianzhi MD2; Xu, Guogang MD, PhD2; Hu, Qinyong MD5; Tu, Lei MD, PhD11

Author Information
The American Journal of Gastroenterology: May 2020 - Volume 115 - Issue 5 - p 766-773
doi: 10.14309/ajg.0000000000000620
  • Buy

Abstract

© 2020 by The American College of Gastroenterology