Clinical Characteristics of COVID-19 Patients With Digestive Symptoms in Hubei, China: A Descriptive, Cross-Sectional, Multicenter Study : Official journal of the American College of Gastroenterology | ACG

Secondary Logo

Journal Logo

ARTICLE

Clinical Characteristics of COVID-19 Patients With Digestive Symptoms in Hubei, China: A Descriptive, Cross-Sectional, Multicenter Study

Pan, Lei MD, PhD1,2; Mu, Mi MD3,4; Yang, Pengcheng MD5; Sun, Yu MD6; Wang, Runsheng MS7; Yan, Junhong MD8; Li, Pibao MD9; Hu, Baoguang MD, PhD10; Wang, Jing MS1; Hu, Chao MS7; Jin, Yuan MD6; Niu, Xun MD6; Ping, Rongyu MD2; Du, Yingzhen MD7; Li, Tianzhi MD2; Xu, Guogang MD, PhD2; Hu, Qinyong MD5; Tu, Lei MD, PhD11

Author Information
The American Journal of Gastroenterology 115(5):p 766-773, May 2020. | DOI: 10.14309/ajg.0000000000000620

Abstract

© 2020 by The American College of Gastroenterology

Full Text Access for Subscribers:

You can read the full text of this article if you:

Access through Ovid