Secondary Logo

Journal Logo

Full Text Access for Subscribers:

You can read the full text of this article if you:

Ovid Member Institutional Access
ARTICLE

Liver Enzyme Elevation in Coronavirus Disease 2019: A Multicenter, Retrospective, Cross-Sectional Study

Hao, Shao-Rui MD1; Zhang, Shan-Yan MD1; Lian, Jiang-Shan MD1; Jin, Xi MD2; Ye, Cheng-Yin PhD3; Cai, Huan MD1; Zhang, Xiao-Li MD1; Hu, Jian-Hua MD1; Zheng, Lin MD1; Zhang, Yi-Min MD1; Jia, Hong-Yu MD1; Yu, Guo-Dong MD1; Wang, Xiao-Yan MD1; Gu, Jue-Qing MD1; Lu, Ying-Feng MD1; Yu, Xiao-Peng MD1; Yu, Liang MD1; Xiang, Dai-Rong MD1; Ye, Chan-Yuan MD1; Jin, Ci-Liang MD1; Qiu, Yun-Qing MD1; Li, Lan-Juan MD1; Sheng, Ji-Fang MD1; Liang, Ting-Bo MD4; Yang, Yi-Da MD1

Author Information
The American Journal of Gastroenterology: July 2020 - Volume 115 - Issue 7 - p 1075-1083
doi: 10.14309/ajg.0000000000000717
  • Buy

Abstract

© 2020 by The American College of Gastroenterology