Secondary Logo

Journal Logo

Correspondence: PDF Only

Infection of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 in a patient with acquired immunodeficiency syndrome

Su, Junwei*; Shen, Xiaomin*; Ni, Qin; Zhao, Hong; Cai, Jieru; Zhu, Biao; Wu, Wenrui; Lang, Guanjing; Xu, Kaijin; Sheng, Jifang

Author Information
doi: 10.1097/QAD.0000000000002553
  • Open
  • PAP
Copyright © 2020 Wolters Kluwer Health, Inc.