Secondary Logo

Journal Logo

You can read the full text of this article if you:

Institutional members access full text with Ovid®

CONCISE COMMUNICATIONS

CD4+CD19+ conjugates favor HIV-1 infection and latency during chronic HIV-1 infection

Zhang, He-Qiana,b,*; Xia, Penga,b,c,*; Huang, Hui-Huanga,b,*; Zhang, Chaoa,b; Song, Jin-Wena,b; Jin, Leia,b; Jiao, Yan-Meia,b; Shi, Minga,b; Zhang, Ji-Yuana,b,d; Wang, Fu-Shenga,b,c,d

Author Information
doi: 10.1097/QAD.0000000000002402
  • Buy

Abstract

Copyright © 2020 Wolters Kluwer Health, Inc.