Journal Logo

Original Investigation: PDF Only

Female Athletes Genetically Susceptible to Fatigue Fracture Are Resistant to Muscle Injury

Potential Role of COL1A1 Variant

Miyamoto-Mikami, Eri1,2,3; Kumagai, Hiroshi1,2; Tanisawa, Kumpei4; Taga, Yuki5; Hirata, Kosuke6,7; Kikuchi, Naoki8; Kamiya, Nobuhiro9; Kawakami, Ryoko4; Midorikawa, Taishi4; Kawamura, Takuji4; Kakigi, Ryo10; Natsume, Toshiharu1; Zempo, Hirofumi11; Suzuki, Koya1,2,3; Kohmura, Yoshimitsu3; Mizuno, Kazunori5; Torii, Suguru4; Sakamoto, Shizuo4; Oka, Koichiro4; Higuchi, Mitsuru4; Naito, Hisashi1,2,3; Miyamoto, Naokazu3; Fuku, Noriyuki1,2,3

Author Information
Medicine & Science in Sports & Exercise: March 12, 2021 - Volume Publish Ahead of Print - Issue -
doi: 10.1249/MSS.0000000000002658
  • Open
  • PAP

Abstract

© 2021 American College of Sports Medicine