Editorial Board : Formosan Journal of Surgery

Secondary Logo

Journal Logo

Editorial Board

Publisher

Ming-Feng Hou

Kaohsiung Medical University Chung-Ho Memorial Hospital,

Kaohsiung, Taiwan

 

Editor-in-Chief

Jin-Tung Liang

National Taiwan University Hospital,

Taipei, Taiwan

 

Co-Editors

Soichiro Ishihara

The University of Tokyo Graduate School of Medicine,

Tokyo, Japan

 

Nam-Kyu Kim

Yonsei University College of Medicine,

Seoul, Korea

 

Executive Editor

Ming-Teh Chen

Taipei Veterans General Hospital,

Taipei, Taiwan

 

SECTION EDITORS

 

Bariatric and Metabolic Surgery

Tsann-Long Hwang

Linkou Chang Gung Memorial Hospital,

Taoyuan, Taiwan

 

Breast Surgery

Ling-Ming Tseng

Taipei Veterans General Hospital,

Taipei, Taiwan

 

Cardiovascular Surgery

Yih-Sharng Chen

National Taiwan University Hospital,

Taipei, Taiwan

 

Colon and Rectal Surgery

Po-Li Wei

Taipei Medical University Hospital,

Taipei, Taiwan

 

Endocrine Surgery

Ting-Chun Kuo

National Taiwan University Hospital,

Taipei, Taiwan

 

Gastrointestinal Surgery

I-Rue Lai

National Taiwan University Hospital,

Taipei, Taiwan

 

Hepato-biliary-pancreatic Surgery

Wei-Chen Lee

Linkou Chang Gung Memorial Hospital,

Taoyuan, Taiwan

 

Neurosurgery

Dueng-Yuan Hueng

Tri-Service General Hospital,

Taipei, Taiwan

 

Pediatric Surgery

Yu-Tang Chang

Kaohsiung Medical University Chung-Ho Memorial Hospital,

Kaohsiung, Taiwan

 

Yun Chen

Far Eastern Memorial Hospital,

New Taipei City, Taiwan

 

Plastic Surgery

Shu-Hung Huang

Kaohsiung Medical University Chung-Ho Memorial Hospital,

Kaohsiung, Taiwan

 

Hsu Ma

Taipei Veterans General Hospital,

Taipei, Taiwan

 

Surgical Translational Research

Chih-Yuan Lee

National Taiwan University Hospital,

Taipei, Taiwan

 

Thoracic Surgery

Yu-Chung Wu

Taipei Medical University Hospital,

Taipei, Taiwan

 

Transplantation

Chin-Su Liu

Taipei Veterans General Hospital,

Taipei, Taiwan

 

Traumatalogy

Tzu-Hsin Lin

National Taiwan University Hospital,

Taipei, Taiwan

 

Urology

Tai-Lung Cha

Tri-Service General Hospital,

Taipei, Taiwan

 

EMERIYUS EDITORS-IN-CHIEF

Chang-Hsien Lin (1968)

Shih-Kuei Wang (1969-1976)

Chung-Shiuh Chang (1976-1979)

Chi-Jen Hung (1980-1984)

Fang-Ku Peng (1984-1986)

Cheng-Ping Ma (1987-1988)

Kai-Mo Chen (1988-1990)

Miin-Fu Chen (1990-1992)

Luke S. Chang (1992-1994)

Chun-Jeun Lee (1994-2005)

Po-Huang Lee (2005-2008)

Chew-Wun Wu (2008-2010)

Shin-Han Tsai (2010-2013)

Liang-Shun Wang (2013-2018)

Shing-Hwa Lu (2018-2022)

 

Managing Editor

Tzu-Chun Chen

National Taiwan University Hospital,

Taipei, Taiwan

 

Editorial Assistant

Chia-Hui Chien