Institutional members access full text with Ovid®

Share this article on:

Association study of ABCA7 and NPC1 polymorphisms with Alzheimer’s disease in Chinese Han ethnic population

Yang, Pinga,b; Sun, Yi-Mina; Liu, Zhi-Juna; Tao, Qing-Qinga; Li, Hong-Leia; Lu, Shen-Jia; Wu, Zhi-Yinga

doi: 10.1097/YPG.0000000000000016
Brief Association Letters