Psychiatric Genetics

Skip Navigation LinksHome > December 2013 - Volume 23 - Issue 6 > Association study of ABCA7 and NPC1 polymorphisms with Alzhe...
Text sizing:
A
A
A
Psychiatric Genetics:
doi: 10.1097/YPG.0000000000000016
Brief Association Letters

Association study of ABCA7 and NPC1 polymorphisms with Alzheimer’s disease in Chinese Han ethnic population

Yang, Pinga,b; Sun, Yi-Mina; Liu, Zhi-Juna; Tao, Qing-Qinga; Li, Hong-Leia; Lu, Shen-Jia; Wu, Zhi-Yinga

Login

Article Tools

Share

Article Level Metrics