Institutional members access full text with Ovid®

Share this article on:

No association of neurotensin receptor 1 gene polymorphisms with coping styles in healthy Chinese-Han individuals

Zhang, Boa; Ma, Huia,c; Huang, Yinglina; Li, Jingyinga,b; Wang, Yuana; Jin, Qiua; Zhao, Xiaofenga; Zhu, Ganga

doi: 10.1097/YPG.0b013e32836130c4
Brief Association Letters