Institutional members access full text with Ovid®

Share this article on:

A family-based association study of PRSS12 and mental retardation in the Qinba mountain region of China

Xing, Lianxia*; Zhang, Kejina*; Dai, Linga; Li, Fengchaoa; Guo, Yalec; Huang, Shaopingc; Zheng, Zijianb; Zhang, Fuchanga,b; Gao, Xiaocaia,b

doi: 10.1097/YPG.0b013e32835d6fed
Brief Association Letters