Psychiatric Genetics

Skip Navigation LinksHome > June 2013 - Volume 23 - Issue 3 > A family-based association study of PRSS12 and mental retard...
Psychiatric Genetics:
doi: 10.1097/YPG.0b013e32835d6fed
Brief Association Letters

A family-based association study of PRSS12 and mental retardation in the Qinba mountain region of China

Xing, Lianxia*; Zhang, Kejina*; Dai, Linga; Li, Fengchaoa; Guo, Yalec; Huang, Shaopingc; Zheng, Zijianb; Zhang, Fuchanga,b; Gao, Xiaocaia,b

Login

Article Tools

Share

Article Level Metrics