Institutional members access full text with Ovid®

Share this article on:

Association study of the Fyn gene with schizophrenia in the Chinese-Han population

Wu, Lijuana*; Huang, Yinglina*; Li, Jingyinga,b; Zhao, Hongc; Du, Hongc; Jin, Qiua; Zhao, Xiaofenga; Ma, Huana; Zhu, Ganga

doi: 10.1097/YPG.0b013e328358640b
Brief Association Letters