Institutional members access full text with Ovid®

Share this article on:

Fyn gene polymorphisms contribute to both trait and state anxieties in healthy Chinese-Han individuals

Li, Jingying*; Zhou, Hongxu*; Ma, Huan; Wei, Yuan; Huang, Yinglin; Wu, Lijuan; Jin, Qiu; Zhao, Xiaofeng; Zhu, Gang

doi: 10.1097/YPG.0b013e32835862e2
Brief Association Letters