Institutional members access full text with Ovid®

Share this article on:

Further study of genetic association between the TNXB locus and schizophrenia

Wang, Jiaoyana,b; Sun, Shilonga; Zhang, Lib; Wang, Zhenqia; Ye, Lina; Liu, Linlina; Wu, Ninga; Li, Heyaoa; Zhang, Xuana,b; Wu, Jiangb

doi: 10.1097/YPG.0b013e3283413398
Brief Association Letters