Psychiatric Genetics

Skip Navigation LinksHome > August 2011 - Volume 21 - Issue 4 > Further study of genetic association between the TNXB locus...
Text sizing:
A
A
A
Psychiatric Genetics:
doi: 10.1097/YPG.0b013e3283413398
Brief Association Letters

Further study of genetic association between the TNXB locus and schizophrenia

Wang, Jiaoyana,b; Sun, Shilonga; Zhang, Lib; Wang, Zhenqia; Ye, Lina; Liu, Linlina; Wu, Ninga; Li, Heyaoa; Zhang, Xuana,b; Wu, Jiangb

Login

Article Tools

Share

Article Level Metrics