You could be reading the full-text of this article now if you...

If you have access to this article through your institution,
you can view this article in

Further study of genetic association between the TNXB locus and schizophrenia

Wang, Jiaoyana,b; Sun, Shilonga; Zhang, Lib; Wang, Zhenqia; Ye, Lina; Liu, Linlina; Wu, Ninga; Li, Heyaoa; Zhang, Xuana,b; Wu, Jiangb

Psychiatric Genetics:
doi: 10.1097/YPG.0b013e3283413398
Brief Association Letters