Share this article on:

Origin and Outbreak of HIV-1 CRF55_01B Among MSM in Shenzhen, China

Zhao, Jin PhD*; Cai, Wende MD*; Zheng, Chenli BSc*; Yang, Zhengrong PhD*; Xin, Ruolei PhD; Li, Guilian BSc*; Wang, Xiaohui PhD*; Chen, Lin MD*; Zhong, Ping PhD; Zhang, Chiyu PhD§

JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes: 1 July 2014 - Volume 66 - Issue 3 - p e65–e67
doi: 10.1097/QAI.0000000000000144
Letters to the Editor