Retrograde Transvenous Obliteration for Uterine Arteriovenous Malformation

Kishino, Mitsuhiro; Miyasaka, Naoyuki; Takeguchi, Yuko; More

Obstetrics & Gynecology . 123(2, PART 2):427-430, February 2014.