Institutional members access full text with Ovid®

Share this article on:

Factor VIII mutation spectrum in haemophilia A patients in the population of Henan, China

Bai, Nan*; Zhu, Xiaofan*; Zhao, Zhenhua; Bai, Ying; Wu, Qinghua; Liu, Ning; Chen, Duo; Kong, Xiangdong

Blood Coagulation & Fibrinolysis: October 2017 - Volume 28 - Issue 7 - p 509–513
doi: 10.1097/MBC.0000000000000628
Original Articles